Mr. Zhao Deguang, Secretary of Baoshan, Visited Tongwei Group

On Dec. 8th, Mr. Zhao Deguang, Secretary of Baoshan, Yunan Province, Mr. Jiang Chu, Deputy Mayor of Baoshan Municipal Government, visited Tongwei Group. Mrs. Zhuo Yujiao, President of Tongwei Group, Mr. Duan Yong, Director of Tongwei Co., Ltd, Board Chairman of Yongxiang Co., Ltd., Mr. Zhou Bin, Financial Director of Yongxiang Co., Ltd., warmly received. 

Previous: Chairman Liu hanyuan Attended “Sichuan Card, Glory China“ Forum
Next: Mr. Mu Xinhai, Secretary of Meishan, Visited Tongwei Group
Copyright Tongwei Group Co., Ltd.. All rights reserved .E-mail:wangsj#tongwei.com(change#into@)SHU ICP No.05002048